แบบฟอร์มการให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูล

         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส่งผลให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล[1] ของเจ้าของข้อมูลต้องมีการขอความยินยอมก่อน และเราได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ “ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับท่าน” เป็นสิ่งสำคัญ และเพื่อให้ท่านมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความมุ่งมั่นที่จะให้ความคุ้มครองและดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลของท่าน เราจึงขอความยินยอมจากท่านภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

         ซึ่งต่อไปในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้เรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้เรียกว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

         โปรดอ่านและทำ เครื่องหมาย ✓ ไว้ในช่อง “ยินยอม” เพื่อให้ความยินยอม หากคุณไม่ให้ความยินยอมข้อใดข้อหนึ่งในแบบฟอร์มนี้จะไม่ถือเป็นการยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ ซึ่งได้เคยให้ไว้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามก่อนหน้านี้

ลำดับ รายละเอียดวัตถุประสงค์ ยินยอม
1.

ยินยอมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทั่วไป เพื่อประโยชน์ต่อการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล ทั้งนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อาทิเช่น ข้อมูลบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล รูปถ่าย สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

2.

ยินยอมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามใช้ข้อมูลของท่านในการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เผยแพร่ให้แก่ผู้ทำวิจัยหรือผู้จัดทำข้อมูลสถิติ และหรือผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษา ประชาสัมพันธ์ ทำวิจัย หรือการจัดทำข้อมูลสถิติของมหาวิทยาลัย

3.

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะจัดเก็บไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านติดต่อหรือทำธุรกรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และอีกไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่ท่านมิได้ติดต่อหรือทำธุรกรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแล้ว

         

ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หากพบปัญหาข้อสงสัย หรือต้องการยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน สามารถติดต่อได้ที่ โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 0 5526 7200 อีเมล : idt@psru.ac.th